+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

KVKK AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSU        : BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi 
ADRES                : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Mahallesi, 2400 cadde No: 6 D:No: 6, 06810 Çankaya/Ankara
İLETİŞİM            :

    Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil faaliyet alanımızla ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na, “Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında yönetmelik” ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
MADDE 3- Tanımlar
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin,  bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 
b) Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, 
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, 
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını veya kıstaslarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi:
Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından sunulmakta olan; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu tarafından sunulan her türlü hizmet için gerek bizzat gerek online başvurunuz halinde, bilgi ve belge talebinde bulunmanız halinde, sözlü, yazılı, görsel, işitsel olarak, elektronik ortamda internet sitesi yada sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz paylaşımlarla elde edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
Veri sorumlusu olarak faaliyetlerimiz kapsamında ilgili kişinin;
    Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Finans verisi, Ürün hizmet alan kişi/ hasta/ müşteri verisi, Görsel İşitsel kayıtlar, imza verisi tutulmaktadır. 
Başka biri ifade ile ilgili kişiye ait olan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport numarası, geçici TC kimlik numarası, medeni hal, meslek, Cinsiyet, Doğum Tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi,banka hesap/ IBAN bilgileri, kredi kartı ve ödeme bilgileri, hasta protokol numarası, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Randevu Tarihi, Randevu Saati, İşlem Yapan Personel, yapılan işleme dair bilgiler, hasta tıbbi rapor, laboratuar sonuçları, test sonuçları, muayene bilgileri, muayene ücreti bilgileri, alerji bilgileri, check-up bilgileri, doktor analiz ve yorumları, ilgili kişiye ait tanı geçmişi bilgileri, tanı, kullanılan ve önerilen İlaçlar, reçete bilgisi, fotoğraf ile görsel kayıtlar dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhise tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/ veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, ip adres bilgileri, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, veri sorumlusu ziyaretinde güvenlik ve denetim amacıyla tutulan kamera kayıt görüntüleri, çerez verileri, internet sitesine gönderdiğiniz/ doldurduğunuz formlar aracılığıyla kendi iradeniz ile paylaştığınız kişisel verilerinizdir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI: 
İlgili kişiye ait bahsi geçen kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel veriler;
•    İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
•    Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
•    Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
•    Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
•    Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
•    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
•    İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
•    Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
•    Ürün hizmet alan/ hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
•    Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
•    Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
•    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
•    Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
•    Talep/ şikayetlerin takibi
•    Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
•    Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
•    Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
•    Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
•    Yetkili kişi kurum kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir. 

    Ayrıca yasada açık bir şekilde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel yollarla toplanmaktadır. Bunun yanı sıra, Kişisel veri/ özel nitelikli kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi ile bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, gerekli ilaç ve/ veya tıbbi malzeme ve/ veya cihaz temini, sağlık hizmeteleri ile bütçe planlanması ve yönetimi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, özel sigorta şirketleri ve anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşılması, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından veya anlaşmalı kurumlarca talep edilen bilgi ve belge aktarımının mevzuata aykırı olmamak kaydı ile paylaşılması ve sürecin takip edilmesi, sunulan sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkilerin kurulması, hasta bazlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilgi ve belge paylaşımı yapılması, çağrı merkezi tarafından gelen aramaların kaydedilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi için de verileriniz kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:
Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verileri, Kanun’nun 8. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle 3. kişilere aktarabilecektir. Bunun haricinde Firma Kanunda öngörülen, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği hallerde de veri aktarım faaliyetinde bulunabilecektir.
Bu kapsamda;
1-Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları
•    Kanunlarda açıkça öngörülmüş ise,
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise,
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu ise,
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu ise,
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenme zorunlu ise,
2-Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması Şartları
•    İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
•    Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
•    Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında,
Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla şirketimiz ile Özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri ile, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri ile, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler ile, yetki vermiş olduğunuz avukatlar ve diğer temsilcileriniz ile, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere diğer üçüncü kişiler ile KVKK’ya aykırı olmamak kaydıyla paylaşılabilecektir.

İLGİLİ MEVZUAT: 
Yukarıda da açıklandığı üzere Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Güven Sağlık Grubu Şirketleri’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi sebebiyle işlenmektedir. Akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri arasında:

•    6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
•    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
•    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
•    6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
•    4857 sayılı İş Kanunu,
•    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
•    4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
•    İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
•    Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
•    3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
•    663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
•    Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler, çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmakta ve işlenmektedir.

Ayrıca, Avrupa Birliği bağlantılı hastalara hizmet sunduğumuz, kişi ve kurumlarla ticari ilişkilerde bulunduğumuz gözetilerek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği başta olmak üzere Avrupa Birliği kişisel veri korunması mevzuatına da uygun standartlar sağlanmasına özen gösterilmektedir.

KVKK’da ifade edildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmekte ve mevzuata uygun hareket edilmektedir.
İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:
İlgili kişinin hakları veri sorumlusunun internet sitesinden yayınlanan aydınlatma metninde açıklanmıştır. Ayrıca 6698 sayılı yasanın 11. Maddesi aşağıda belirtilmiştir. 
İlgili kişinin hakları
MADDE 11- 
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

http://fizyocare.com.tr/ adresinde bulunan başvuru formu, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler ile birlikte “Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Mahallesi, 2400 cadde No: 6 D:No: 6, 06810 Çankaya/Ankara” adresine ıslak imzalı olarak; ya da info@fizyocare.com adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.


Çerez Politikası
Bu Çerez Politikası; BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan internet sitelerini kapsamakta olup; BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Çerez Politikasında belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ve/veya, Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikleri sağlamakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukarıda ifade edilen kuruluşun sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
•    İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunması)
•    Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)
•    İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve
•    Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin, İnternet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil ve diğer tercihler) 

Ne Tür Çerezler Kullanıyorsunuz?
•    Oturum Çerezleri    İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
•    Kalıcı Çerezler    Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
•    Zorunlu Çerezler    İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.
•    İşlevsel ve Analitik Çerezler    Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
 
Cihazınızdan aldığımız bilgiler nasıl kullanılıyor?
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazı, haber ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz olması gerektiği gibi çalışamayabilir. Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Çerez Politikasında belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
 
Bu Çerez Politikası; BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan internet sitelerini kapsamakta olup; BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Çerez Politikasında belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ve/veya, Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikleri sağlamakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile yukarıda ifade edilen kuruluşun sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
•    İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin ilgili yerlerde bulunması)
•    Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)
•    İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve
•    Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin, İnternet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil ve diğer tercihler) 

Ne Tür Çerezler Kullanıyorsunuz?
•    Oturum Çerezleri    İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
•    Kalıcı Çerezler    Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
•    Zorunlu Çerezler    İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.
•    İşlevsel ve Analitik Çerezler    Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
 
Cihazınızdan aldığımız bilgiler nasıl kullanılıyor?
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazı, haber ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz olması gerektiği gibi çalışamayabilir. Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Çerez Politikasında belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
image
Hemen Randevu Al

Whatsapp Sohbet